درباره

وبلاگ شعر و ادب پریشان


وبلاگ شعر و ادب پریشان
▪️شعر و ادب فارسی
▪️برگزیده اشعار شعرای نامی
▪️ منتخب اشعار عرفانی

دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
والله که شهر بی‌تو مرا حبس می‌شود

آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست...

برچسب‌ها: اشعار مولانا
نوشته شده در دوشنبه 29 شهريور 1395 ساعت 12:10 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 15 بازدید
 • []

 • تادر طلب گوهر کانی کانی  /  تا در هوس لقمه نانی نانی

  این نکته رمز اگر بدانی دانی  /  هر چیز که در جستن آنی آنی

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 12:08 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 18 بازدید
 • []

 • از جمادی مردم و نامی شدم  /  وز نما مردم به حیوان برزدم

  مردم از حیوانی و آدم شدم  /  پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم

  حملهٔ دیگر بمیرم از بشر  /   تا بر آرم از ملایک پر و سر

  وز ملک هم بایدم جستن ز جو  /  کل شیء هالک الا وجهه

  بار دیگر از ملک قربان شوم  /  آنچ اندر وهم ناید آن شوم

  پس عدم گردم عدم چون ارغنون  /  گویدم که انا الیه راجعون

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 22 تير 1395 ساعت 12:09 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 24 بازدید
 • []

 • من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصر  /  آخر صدف من نیستم من در شهوار آمدم

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در پنجشنبه 24 تير 1395 ساعت 11:44 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 34 بازدید
 • []

 • تازه کن ایمان نی از گفت زبان  /  ای هوا را تازه کرده در نهان

  تا هوا تازه ست ایمان تازه نیست  /  کین هوا جز قفل آن دروازه نیست

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در پنجشنبه 24 تير 1395 ساعت 11:44 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 31 بازدید
 • []

 • پس بدان این اصل را ای اصل جو  /  هر که را درد است او بُردست بو

  هر که او بیدارتر پر دردتر  /  هر که او آگاه تر رخ زردتر

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در پنجشنبه 24 تير 1395 ساعت 11:45 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 34 بازدید
 • []

 • چون نباشد نور دل دل نیست آن  /  چون نباشد روح جز گل نیست آن

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در پنجشنبه 24 تير 1395 ساعت 11:46 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 34 بازدید
 • []

 • کف دریاست  صورت های عالم  /   ز کف بگذر اگر اهل صفایی

  دلم کف کرد کین نقش سخن شد  /  بهل نقش و به دل رو گر ز مایی

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در شنبه 26 تير 1395 ساعت 21:32 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 29 بازدید
 • []

 • موج های تیز دریاهای روح  /  هست صد چندان که بود طوفان روح

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در شنبه 26 تير 1395 ساعت 21:33 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 32 بازدید
 • []

 • مرغ خویشی صید خویشی دام خویش  /  صدر خویشی فرش خویشی بام خویش

  در زمین مردمان خانه مکن  /  کار خود کن کار بیگانه مکن

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در شنبه 26 تير 1395 ساعت 21:33 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 30 بازدید
 • []

 •  

  من سر نخورم که سر گران‌ست / پاچه نخورم که استخوان‌ست

  بریان نخورم که هم زیان‌ست / من نور خورم که قوت جان‌ست

  من عشق خورم که خوشگوارست / ذوق دهنست و نشو جان‌ست

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 29 تير 1395 ساعت 12:01 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 20 بازدید
 • []

 • عاشقی پیداست از زاری دل / نیست بیماری چو بیماری دل

  علت عاشق ز علتها جداست  / عشق اصطرلاب اسرار خداست

  عاشقی گر زین سر و گر زان سرست / عاقبت ما را بدان سر رهبرست

  هرچه گویم عشق را شرح و بیان / چون به عشق آیم خجل باشم از آن

  گرچه تفسیر زبان روشنگرست / لیک عشق بی‌زبان روشنترست

  چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت / چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت

  عقل در شرحش چو خر در گل بخفت / شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

  آفتاب آمد دلیل آفتاب / گر دلیلت باید از وی رو متاب

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 29 تير 1395 ساعت 12:02 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 20 بازدید
 • []

 • کافر و مؤمن خدا گویند لیک  / درمیان هر دو فرقی هست نیک

  آن گدا گوید خدا از بهر نان / متقی گوید خدا از عین جان

  گر بدانستی گدا از گفت خویش / پیش چشم او نه کم ماندی نه بیش

  سالها گوید خدا آن نان‌خواه / همچو خر مصحف کشد از بهر کاه

  گر بدل در تافتی گفت لبش / ذره ذره گشته بودی قالبش

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 29 تير 1395 ساعت 12:02 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 20 بازدید
 • []

 • ای هزاران جبرئیل اندر بشر /  ای مسیحان نهان در جوف خر

  ای هزاران کعبه پنهان در کنیس  / ای غلط‌انداز عفریت و بلیس

  نیست صورت چشم را نیکو به مال / تا ببینی شعشعهٔ نور جلال

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 29 تير 1395 ساعت 12:03 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 22 بازدید
 • []

 •  

  بوسه بده خویش را ای صنم سیمتن /  ای به خطا تو مجوی خویشتن اندر ختن

  گر به بر اندرکشی سیمبری چون تو کو /  بوسه جان بایدت بر دهن خویش زن

  بهر جمال تو است جندره حوریان  /  عکس رخ خوب توست خوبی هر مرد و زن

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در چهارشنبه 30 تير 1395 ساعت 19:14 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 15 بازدید
 • []

 • از محقق تا مقلد فرق هاست  /  کین چو داوود است و آن دیگر صداست

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در چهارشنبه 30 تير 1395 ساعت 19:17 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 26 بازدید
 • []

 • تفرقه در روح حیوانی بود / نفس واحد روح انسانی بود

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در چهارشنبه 30 تير 1395 ساعت 19:17 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 34 بازدید
 • []

 • کین مدار آنها که از کین گمرهند  /  گورشان پهلوی کین‌داران نهند

  اصل کینه دوزخست و کین تو  /  جزو آن کلست و خصم دین تو

  چون تو جزو دوزخی پس هوش دار  /  جزو سوی کل خود گیرد قرار

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در پنجشنبه 31 تير 1395 ساعت 23:50 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 26 بازدید
 • []

 • علم چون بر دل زند یاری شود  /  علم چون بر تن زند باری شود

  هین مکش بهر هوا آن بار علم  /  تا ببینی در درون انبار علم

  اسم خواندی رو مسمی را بجو  /  مه به بالا دان نه اندر آب جو

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در پنجشنبه 31 تير 1395 ساعت 23:51 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 34 بازدید
 • []

 • آن دلی کو مطلع مهتابهاست  /  بهر عارف فتحت ابوابهاست

  با تو دیوارست و با ایشان درست  /  با تو سنگ و با عزیزان گوهرست

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در پنجشنبه 31 تير 1395 ساعت 23:52 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 30 بازدید
 • []

 •  

  آنرا که درون دل عشق و طلبی باشد / چون دل نگشاید در آنرا سببی باشد

  رو بر در دل بنشین کان دلبر پنهانی / وقت سحری آید یا نیم شبی باشد

  آن دیده کزین ایوان ایوان دگر بیند / صاحب نظری باشد شیرین لقبی باشد

  آنکس که چنین باشد با روح قرین باشد / در ساعت جان دادن او را طربی باشد

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1395 ساعت 14:13 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 35 بازدید
 • []

 • اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی / وگر به یار رسی چرا طرب نکنی

  به کاهلی بنشینی که این عجب کاریست / عجب توی که هوای چنان عجبی نکنی

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1395 ساعت 14:14 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 41 بازدید
 • []

 • آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت  /  وان نفسی که بیخودی یار چه کار آیدت

  آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای  /  وان نفسی که بیخودی پیل شکار آیدت

  آن نفسی که با خودی بسته ابر غصه ای  /  وان نفسی که بیخودی مه به کنار آیدت

  آن نفسی که با خودی یار کناره می کند  /  وان نفسی که بیخودی باده یار آیدت

  آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای  /  وان نفسی که بیخودی دی چو بهار آیدت

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1395 ساعت 14:14 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 36 بازدید
 • []

 • دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد  /  به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد

  در این بازار عطاران مرو هر سو چو بی‌کاران  /  به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد

  تو را بر در نشاند او به طراری که می‌آید  /  تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد

  چراغست این دل بیدار به زیر دامنش می‌دار  /  از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1395 ساعت 14:15 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 39 بازدید
 • []

 • چون تعلق یافت نان با بوالبشر  /  نان مرده زنده گشت و با خبر

  ای خنک آن مرد کز خود رسته شد  /  در وجود زنده‌ای پیوسته شد

  وای آن زنده که با مرده نشست  /  مرده گشت و زندگی از وی بجست

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در جمعه 1 مرداد 1395 ساعت 14:16 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 35 بازدید
 • []

 • دزدیده چون جان میروی اندر میان جان من  / سرو خرامان منی ای رونق بستان من

  چون میروی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو  /  وز چشم من بیرن مشو ای رونق چشمان من

  هفت آسمان را بر درم وز هفت دریا بگذرم  /  چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در يکشنبه 3 مرداد 1395 ساعت 13:45 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 33 بازدید
 • []

 • علت عاشق ز علت ها جداست  /  عشق اسطرلاب اسرار خداست

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در يکشنبه 3 مرداد 1395 ساعت 13:46 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 33 بازدید
 • []

 • زندگی زیباست ای زیبا پسند  /  زنده اندیشان به زیبایی رسند

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در دوشنبه 4 مرداد 1395 ساعت 13:32 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 21 بازدید
 • []

 • ای مطرب داووددم آتش بزن در رخت غم  /  بردار بانگ زیر و بم کاین وقت سرخوانی است این

  مست و پریشان توام موقوف فرمان توام  /  اسحاق قربان توام این عید قربانی است این

  رستیم از خوف و رجا عشق از کجا شرم از کجا  /   ای خاک بر شرم و حیا هنگام پیشانی است این

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در دوشنبه 4 مرداد 1395 ساعت 13:33 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 14 بازدید
 • []

 • می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا / گردن بزن اندیشه را ما از کجا او از کجا

  هر هستی در وصل خود در وصل اصل اصل خود / خنبک زنان بر نیستی دستک زنان اندر نما

  نانم مده آبم مده آسایش و خوابم مده / ای تشنگی عشق تو صد همچو ما را خونبها

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در دوشنبه 4 مرداد 1395 ساعت 13:33 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 15 بازدید
 • []

 • هر که را بینی یکی جامه درست /  دان که او آنرا به صبر و کسب جست

  هر که را بینی برهنه بینوا  /  هست بر بیصبری او آن گوا

  هر که مستوحش بود پر غصه جان / کرده باشد با دغایی اقتران

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در دوشنبه 4 مرداد 1395 ساعت 13:34 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 16 بازدید
 • []

 • تا گواهی داده باشد هدیه ها / بر محبت های مضمر در خفا

  ز آنکه احسان های ظاهر شاهدند / بر محبت های سر ای ارجمند

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در دوشنبه 4 مرداد 1395 ساعت 13:34 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 14 بازدید
 • []

 • این سخا شاخی است از سرو بهشت/ وای او کز کف چنین سروی بهشت
  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در دوشنبه 4 مرداد 1395 ساعت 13:35 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 17 بازدید
 • []

 • قطره ای علم است اندر جان من / وارهانش از هوا وز خاک تن
  ای خدا ای فضل تو حاجت روا / با تو یاد هیچکس نبود روا
  قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش / متصل گردان به دریاهای خویش
  اینقدر ارشاد تو بخشیده ای / تا بدین بس عیب ما پوشیده ای
  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 5 مرداد 1395 ساعت 12:16 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 21 بازدید
 • []

 • شهوت دنیا مثال گلخن است / که ازو حمام تقوا روشن است

  لیک قسم متقی زین تون صفاست / زانکه در گرمابه است و در نقاست

  آنکه گوید مال گردآورده ام / چیست یعنی چرک  چندین برده ام

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در پنجشنبه 7 مرداد 1395 ساعت 1:13 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 13 بازدید
 • []

 • چندان دعا کن در نهان چندان بنال اندر شبان / کز گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا

  بانگ شعیب و ناله اش وان اشک همچون ژاله اش / چون شد زحد از آسمان آمد سحرگاهش ندا

  گر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزیدمت / فردوس خواهی دادمت خامش رها کن این دعا

  گفتا نه این خواهم نه آن دیدار حق خواهم عیان / گر هفت بحر آتش شود من در روم

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در پنجشنبه 7 مرداد 1395 ساعت 1:14 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 13 بازدید
 • []

 • این دراز و کوتهی مر جسم راست / چه دراز و کوته آنجا که خداست

  چون خدا مر جسم را تبدیل کرد / رفتنش بی فرسخ و بی میل کرد

  صد امید است این زمان بردار گام / عاشقانه ای فتی خل الکلام

  گر چه پیله چشم بر هم میزنی / در سفینه خفته ای ره می کنی

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در پنجشنبه 7 مرداد 1395 ساعت 1:15 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 15 بازدید
 • []

 • کاشکی هستی زبانی داشتی / تا ز هستان پرده‌ها برداشتی

  گفت ای عنقای حق جان را مطاف / شکر که بازآمدی زان کوه قاف

  ای اسرافیل قیامت گاه عشق / ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق

  غیر هفتاد و دو ملت کیش او / تخت شاهان تخته بندی پیش او

  مطرب عشق این زند وقت سماع / بندگی بند و خداوندی صداع

  پس چه باشد عشق دریای عدم / در شکسته عقل را آنجا قدم

  هر چه گویی ای دم هستی از آن / پردهٔ دیگر برو بستی بدان

  آفت ادراک آن قالست و حال / خون بخون شستن محالست و محال

  چون ز راز و ناز او گوید زبان / یا جمیل الستر خواند آسمان

  ستر چه در پشم و پنبه آذرست / تا همی‌پوشیش او پیداترست

  چون بکوشم تا سرش پنهان کنم  / سر بر آرد چون علم کاینک منم

  بی تفکر پیش هر داننده هست / آنک با شوریده شوراننده هست

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در شنبه 9 مرداد 1395 ساعت 11:15 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 26 بازدید
 • []

 • ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده ام / زان می که در پیمانه ها اندر نگنجد خورده ام

  مستم ولی از روی او، غرقم ولی در جوی او/از قند و از گلزار او چون گلشکر پرورده ام

  مستم ز خمر من لدن رو محتسب رو غمز کن / مر محتسب را و تو را هم چاشنی آورده ام

  ای پادشاه صادقان چون من منافق دیده ای / با زندگانت زنده ام با مردگانت مرده ام

  با دلبران و گلرخان چون گلبنان بشکفته ام / با منکران دی صفت همچو خزان افسرده ام

  ای نان طلب در من نگر ولله مستم بی خبر / من گرد خنبی گشته من شیره افشرده ام

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در شنبه 9 مرداد 1395 ساعت 11:15 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 28 بازدید
 • []

 • چون در این دل برق مهر دوست جست / اندر آن دل دوستی می دان که هست

  عاشقان را شد مدرس حسن دوست / دفتر و درس و سبق شان روی اوست

  خامشند و نعره تکرارشان / می رود تا عرش و تخت یارشان

  ترس چون مویی نباشد پیش عشق / جماه قربانند اندر کیش عشق

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در شنبه 9 مرداد 1395 ساعت 11:16 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 29 بازدید
 • []

 • دویی از خود برون کردن یکی دیدم دو عالم را  / یکی جویم یکی گویم یکی دانم یکی خوانم

  نه شرقیم نه غربیم ، نه بریم نه بحریم  / نه ارکان طبیعیم، نه از افلاک گردانم

  نه از خاکم نه از بادم نه از آبم نه از آتش / نه از عرشم نه از فرشم نه از کونم نه از کانم

  نه از هندم نه از چینم نه از بلغار و سقسینم / نه از ملک عراقینم نه از خاک خراسانم

  نه از دنیا نه از عقبی نه از جنت نه از دوزخ / نه از آدم نه از حوا نه از فردوس رضوانم

  هو الاول هو الاخر هوالظاهر هوالباطن / بغیر از هو و یا من هو دگر چیزی نمی دانم

  (این اشعار منسوب به مولانا است، و به ظن قوی متعلق به وی نیست)

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در يکشنبه 10 مرداد 1395 ساعت 16:33 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 33 بازدید
 • []

 • ما بفلك بوده ایم یار ملك بوده ایم / باز همانجا رویم جمله كه آن شهر ماست

  گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا / بر چه فرود آمدیت بار کنید این چه جاست

  حود ز فلك برتریم وز ملك افزون تریم  / زین دو چرا نگذریم منزل ما كبریاست

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 11:06 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 28 بازدید
 • []

 • من کسی در ناکسی دریافتم / پس کسی در ناکسی دربافتم

  قافیه اندیشم و دلدار من / گویدم مندیش جز دیدار من

  من چه غم دارم که ویرانی بود / زیر ویرانی گنج سلطانی بود

  هر ستاره اش خونبهای صد هلال / خون عالم ریختن او را حلال

  ما بها و خونبها را یافتیم / جانب جان باختن بشتافتیم

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 11:07 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 30 بازدید
 • []

 • قالب از ما هست شد نی ما ازو / باده از ما مست شد نی ما ازو

  بر سماع راست هر تن چیر نیست / طعمه هر مرغکی انجیر نیست

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 11:07 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 57 بازدید
 • []

 • جمله بی قراریت از طلب قرار توست / طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت

  جمله بی مرادیت از طلب مراد توست / ور نه همه مرادها همچو نثار آیدت

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 11:08 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 53 بازدید
 • []

 • درد ما را در جهان درمان مبـادا بی‌شما

  مـرگ بادا بی‌شمـا و جان مبادا بی‌شمـا

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در يکشنبه 31 مرداد 1395 ساعت 13:25 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 30 بازدید
 • []

 • بـوی جـانـی سـوی جـانـم مـی‌رسـد

  بـوی یـار مـهــربـانــم مــی‌رسـد


  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در دوشنبه 1 شهريور 1395 ساعت 12:37 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 32 بازدید
 • []

 • یک سینه سخن دارم...
  هین شرح دهم یا نه...

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در چهارشنبه 3 شهريور 1395 ساعت 12:01 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 27 بازدید
 • []

 • و آنکه ما را

  غمش از جای ببرده‌ست

  کجاست؟

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 9:00 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 25 بازدید
 • []

 • بی تو نه زندگی خوشم
  بی‌تو نه مردگی خوشم

  سر ز غم تو چون کشم
   بی‌تو به سر نمی‌شود


  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در پنجشنبه 4 شهريور 1395 ساعت 9:20 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 26 بازدید
 • []

 • تـو را بـا مـن نـه عـهـدی بـود ز اول

  بیـا بـنـشـیـن بگـو آن را چـه کـردی


  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در دوشنبه 15 شهريور 1395 ساعت 13:44 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 16 بازدید
 • []

 • خوابم از دیده چنان رفت که هرگز ناید

  خواب من زهر فراق تو بنوشید و بمرد

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در چهارشنبه 17 شهريور 1395 ساعت 10:30 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 18 بازدید
 • []

 • ای عـاشـقـان ای عـاشـقـان

  آن کـس کـه بینـد روی او

  شـوریده گـردد عـقـل او

  آشفتـه گـردد خـوی او

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در چهارشنبه 17 شهريور 1395 ساعت 10:31 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 21 بازدید
 • []

 • من بی‌دل و دستارم
                          در خانه خمارم

  یک سینه سخن دارم
                          هین شرح دهم یا نه؟!

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در يکشنبه 21 شهريور 1395 ساعت 12:49 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 15 بازدید
 • []

 • چون سر کس نیستت، فتنه مکن، دل مبر

  چونک ببـردی دلـی، باز مرانـش ز در

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 23 شهريور 1395 ساعت 14:53 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 17 بازدید
 • []

 • گفتی مرا به خنده،
              خوش باد روزگارت
  کس بی‌تو خوش نباشد
                   رو قصه‌ی دگر کن

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 23 شهريور 1395 ساعت 14:57 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 8 بازدید
 • []

 • مــن آزمــودم مــدتـی

                               بــی ‌تــو نــدارم لــذتـی ...


  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در پنجشنبه 25 شهريور 1395 ساعت 20:34 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 15 بازدید
 • []

 • گــر نـکـنـی بـر دل مـن رحـمـتـی

  وایِ دلــم وایِ دلـــم وا دلـــم

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در شنبه 27 شهريور 1395 ساعت 12:36 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 13 بازدید
 • []

 • مونس و
  غمگسار من
  بی‌تو به سَر نمی‌شود...

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در چهارشنبه 31 شهريور 1395 ساعت 12:54 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 12 بازدید
 • []

 • نگفتی تا قیامت با تو جفتم ؟

  کنون با جور جفتی یاد می‌دار


  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت 16:47 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 15 بازدید
 • []

 • همه خفتند و منِ دِلشُده را خواب نبرد
  همه شب دیده ی من بر فَلک اِستاره شِمُرد

  گَر شُدم خاک رَه عشق مرا خُرد مَببین
  آنکه کو به در وصل تو کجا باشد خُرد


  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در جمعه 2 مهر 1395 ساعت 15:10 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 11 بازدید
 • []

 • جور کنی وفا بود، درد دهی دوا بود

  لایق تو کجا بود، دیده جان و دید من


  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در يکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 13:15 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 13 بازدید
 • []

 • این جهان
  با تو خوش است

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 6 مهر 1395 ساعت 14:18 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 15 بازدید
 • []

 • ای بی‌نشان بی‌من مرو..


   

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 6 مهر 1395 ساعت 14:19 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 14 بازدید
 • []

 • دانش راهم تویی
  ای راه دان بی‌من مرو....

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 6 مهر 1395 ساعت 14:20 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 10 بازدید
 • []

 • مـا بـر در عـشـق حـلـقـه ڪ‍وبـان

  تـو قـفـل زده ڪ‍ـلـیـد بـرده


  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در چهارشنبه 7 مهر 1395 ساعت 14:41 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 13 بازدید
 • []

 • چون دلت با من نباشد

  هم نشینی سود نیست.....

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در يکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 12:14 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 15 بازدید
 • []

 • اندر سر ما همت کاری دگـر است

  معشوقه خـوب ما نگاری دگـر است

  والله که بـ‌عشق نیز قانـع نشویـم

  ما را پس از این خزان بهاری دگر است


  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 13 مهر 1395 ساعت 14:25 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 15 بازدید
 • []

 • خــراب بـاد وجــودم

  اگــر بــرای ت‍‍ــو نـیـسـت ...

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 13 مهر 1395 ساعت 14:26 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 14 بازدید
 • []

 • ای ز عشقت عالمـی ویـران شده

  قصد این ویرانه کـردی عاقبت ؟

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در شنبه 17 مهر 1395 ساعت 14:21 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 15 بازدید
 • []

 • از ما مدزد خویش به بیگانگان مرو

  دزدیده سوی غیر نظر می‌کنی مکن

  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در شنبه 17 مهر 1395 ساعت 14:23 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 12 بازدید
 • []

 • چند گریزی ای قمـر

  هر طرفی ز کوی من ؟


  برچسب‌ها: اشعار مولانا
  نوشته شده در سه شنبه 20 مهر 1395 ساعت 13:26 توسط : رز ابـــــی | دسته : اشعار مولانا | 16 بازدید
 • []