وبلاگ شعر و ادب پریشان

اشعار فارسی،اشعار عرفانی،اشعار عاشقانه

 

 

والله که شهر بی‌تو مرا حبس می‌شود

والله که شهر بی‌تو مرا حبس می‌شود

آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست...


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 7 | تگ ها : اشعار مولانا
دوشنبه 29 شهريور 1395
|
 

تادر طلب گوهر کانی کانی

تادر طلب گوهر کانی کانی  /  تا در هوس لقمه نانی نانی

این نکته رمز اگر بدانی دانی  /  هر چیز که در جستن آنی آنی


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 4 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 22 تير 1395
|
 

از جمادی مردم و نامی شدم

از جمادی مردم و نامی شدم  /  وز نما مردم به حیوان برزدم

مردم از حیوانی و آدم شدم  /  پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم

حملهٔ دیگر بمیرم از بشر  /   تا بر آرم از ملایک پر و سر

وز ملک هم بایدم جستن ز جو  /  کل شیء هالک الا وجهه

بار دیگر از ملک قربان شوم  /  آنچ اندر وهم ناید آن شوم

پس عدم گردم عدم چون ارغنون  /  گویدم که انا الیه راجعون


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 18 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 22 تير 1395
|
 

من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصر

من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصر  /  آخر صدف من نیستم من در شهوار آمدم


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 21 | تگ ها : اشعار مولانا
پنجشنبه 24 تير 1395
|
 

تازه کن ایمان نی از گفت زبان

تازه کن ایمان نی از گفت زبان  /  ای هوا را تازه کرده در نهان

تا هوا تازه ست ایمان تازه نیست  /  کین هوا جز قفل آن دروازه نیست


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 19 | تگ ها : اشعار مولانا
پنجشنبه 24 تير 1395
|
 

پس بدان این اصل را ای اصل جو

پس بدان این اصل را ای اصل جو  /  هر که را درد است او بُردست بو

هر که او بیدارتر پر دردتر  /  هر که او آگاه تر رخ زردتر


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 21 | تگ ها : اشعار مولانا
پنجشنبه 24 تير 1395
|
 

چون نباشد نور دل دل نیست آن

چون نباشد نور دل دل نیست آن  /  چون نباشد روح جز گل نیست آن


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 22 | تگ ها : اشعار مولانا
پنجشنبه 24 تير 1395
|
 

کف دریاست صورت های عالم

کف دریاست  صورت های عالم  /   ز کف بگذر اگر اهل صفایی

دلم کف کرد کین نقش سخن شد  /  بهل نقش و به دل رو گر ز مایی


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 18 | تگ ها : اشعار مولانا
شنبه 26 تير 1395
|
 

موج های تیز دریاهای روح

موج های تیز دریاهای روح  /  هست صد چندان که بود طوفان روح


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 21 | تگ ها : اشعار مولانا
شنبه 26 تير 1395
|
 

مرغ خویشی صید خویشی دام خویش

مرغ خویشی صید خویشی دام خویش  /  صدر خویشی فرش خویشی بام خویش

در زمین مردمان خانه مکن  /  کار خود کن کار بیگانه مکن


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 19 | تگ ها : اشعار مولانا
شنبه 26 تير 1395
|
 

من سر نخورم که سر گران‌ست

 

من سر نخورم که سر گران‌ست / پاچه نخورم که استخوان‌ست

بریان نخورم که هم زیان‌ست / من نور خورم که قوت جان‌ست

من عشق خورم که خوشگوارست / ذوق دهنست و نشو جان‌ست


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 9 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 29 تير 1395
|
 

عاشقی پیداست از زاری دل

عاشقی پیداست از زاری دل / نیست بیماری چو بیماری دل

علت عاشق ز علتها جداست  / عشق اصطرلاب اسرار خداست

عاشقی گر زین سر و گر زان سرست / عاقبت ما را بدان سر رهبرست

هرچه گویم عشق را شرح و بیان / چون به عشق آیم خجل باشم از آن

گرچه تفسیر زبان روشنگرست / لیک عشق بی‌زبان روشنترست

چون قلم اندر نوشتن می‌شتافت / چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت / شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

آفتاب آمد دلیل آفتاب / گر دلیلت باید از وی رو متاب


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 29 تير 1395
|
 

کافر و مؤمن خدا گویند لیک

کافر و مؤمن خدا گویند لیک  / درمیان هر دو فرقی هست نیک

آن گدا گوید خدا از بهر نان / متقی گوید خدا از عین جان

گر بدانستی گدا از گفت خویش / پیش چشم او نه کم ماندی نه بیش

سالها گوید خدا آن نان‌خواه / همچو خر مصحف کشد از بهر کاه

گر بدل در تافتی گفت لبش / ذره ذره گشته بودی قالبش


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 29 تير 1395
|
 

ای هزاران جبرئیل اندر بشر

ای هزاران جبرئیل اندر بشر /  ای مسیحان نهان در جوف خر

ای هزاران کعبه پنهان در کنیس  / ای غلط‌انداز عفریت و بلیس

نیست صورت چشم را نیکو به مال / تا ببینی شعشعهٔ نور جلال


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 12 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 29 تير 1395
|
 

بوسه بده خویش را ای صنم سیمتن

 

بوسه بده خویش را ای صنم سیمتن /  ای به خطا تو مجوی خویشتن اندر ختن

گر به بر اندرکشی سیمبری چون تو کو /  بوسه جان بایدت بر دهن خویش زن

بهر جمال تو است جندره حوریان  /  عکس رخ خوب توست خوبی هر مرد و زن


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 6 | تگ ها : اشعار مولانا
چهارشنبه 30 تير 1395
|
 

از محقق تا مقلد فرق هاست

از محقق تا مقلد فرق هاست  /  کین چو داوود است و آن دیگر صداست


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 18 | تگ ها : اشعار مولانا
چهارشنبه 30 تير 1395
|
 

تفرقه در روح حیوانی بود

تفرقه در روح حیوانی بود / نفس واحد روح انسانی بود


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 24 | تگ ها : اشعار مولانا
چهارشنبه 30 تير 1395
|
 

کین مدار آنها که از کین گمرهند

کین مدار آنها که از کین گمرهند  /  گورشان پهلوی کین‌داران نهند

اصل کینه دوزخست و کین تو  /  جزو آن کلست و خصم دین تو

چون تو جزو دوزخی پس هوش دار  /  جزو سوی کل خود گیرد قرار


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 17 | تگ ها : اشعار مولانا
پنجشنبه 31 تير 1395
|
 

علم چون بر دل زند یاری شود

علم چون بر دل زند یاری شود  /  علم چون بر تن زند باری شود

هین مکش بهر هوا آن بار علم  /  تا ببینی در درون انبار علم

اسم خواندی رو مسمی را بجو  /  مه به بالا دان نه اندر آب جو


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 24 | تگ ها : اشعار مولانا
پنجشنبه 31 تير 1395
|
 

آن دلی کو مطلع مهتابهاست

آن دلی کو مطلع مهتابهاست  /  بهر عارف فتحت ابوابهاست

با تو دیوارست و با ایشان درست  /  با تو سنگ و با عزیزان گوهرست


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 24 | تگ ها : اشعار مولانا
پنجشنبه 31 تير 1395
|
 

آنرا که درون دل عشق و طلبی باشد

 

آنرا که درون دل عشق و طلبی باشد / چون دل نگشاید در آنرا سببی باشد

رو بر در دل بنشین کان دلبر پنهانی / وقت سحری آید یا نیم شبی باشد

آن دیده کزین ایوان ایوان دگر بیند / صاحب نظری باشد شیرین لقبی باشد

آنکس که چنین باشد با روح قرین باشد / در ساعت جان دادن او را طربی باشد


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 28 | تگ ها : اشعار مولانا
جمعه 1 مرداد 1395
|
 

اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی

اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی / وگر به یار رسی چرا طرب نکنی

به کاهلی بنشینی که این عجب کاریست / عجب توی که هوای چنان عجبی نکنی


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 31 | تگ ها : اشعار مولانا
جمعه 1 مرداد 1395
|
 

آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت

آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت  /  وان نفسی که بیخودی یار چه کار آیدت

آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای  /  وان نفسی که بیخودی پیل شکار آیدت

آن نفسی که با خودی بسته ابر غصه ای  /  وان نفسی که بیخودی مه به کنار آیدت

آن نفسی که با خودی یار کناره می کند  /  وان نفسی که بیخودی باده یار آیدت

آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای  /  وان نفسی که بیخودی دی چو بهار آیدت


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 29 | تگ ها : اشعار مولانا
جمعه 1 مرداد 1395
|
 

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد  /  به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد

در این بازار عطاران مرو هر سو چو بی‌کاران  /  به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد

تو را بر در نشاند او به طراری که می‌آید  /  تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد

چراغست این دل بیدار به زیر دامنش می‌دار  /  از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 30 | تگ ها : اشعار مولانا
جمعه 1 مرداد 1395
|
 

چون تعلق یافت نان با بوالبشر

چون تعلق یافت نان با بوالبشر  /  نان مرده زنده گشت و با خبر

ای خنک آن مرد کز خود رسته شد  /  در وجود زنده‌ای پیوسته شد

وای آن زنده که با مرده نشست  /  مرده گشت و زندگی از وی بجست


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 25 | تگ ها : اشعار مولانا
جمعه 1 مرداد 1395
|
 

دزدیده چون جان میروی اندر میان جان من

دزدیده چون جان میروی اندر میان جان من  / سرو خرامان منی ای رونق بستان من

چون میروی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو  /  وز چشم من بیرن مشو ای رونق چشمان من

هفت آسمان را بر درم وز هفت دریا بگذرم  /  چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 25 | تگ ها : اشعار مولانا
يکشنبه 3 مرداد 1395
|
 

علت عاشق ز علت ها جداست

علت عاشق ز علت ها جداست  /  عشق اسطرلاب اسرار خداست


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 24 | تگ ها : اشعار مولانا
يکشنبه 3 مرداد 1395
|
 

زندگی زیباست ای زیبا پسند

زندگی زیباست ای زیبا پسند  /  زنده اندیشان به زیبایی رسند


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار مولانا
دوشنبه 4 مرداد 1395
|
 

ای مطرب داووددم آتش بزن در رخت غم

ای مطرب داووددم آتش بزن در رخت غم  /  بردار بانگ زیر و بم کاین وقت سرخوانی است این

مست و پریشان توام موقوف فرمان توام  /  اسحاق قربان توام این عید قربانی است این

رستیم از خوف و رجا عشق از کجا شرم از کجا  /   ای خاک بر شرم و حیا هنگام پیشانی است این


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 7 | تگ ها : اشعار مولانا
دوشنبه 4 مرداد 1395
|
 

می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا

می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا / گردن بزن اندیشه را ما از کجا او از کجا

هر هستی در وصل خود در وصل اصل اصل خود / خنبک زنان بر نیستی دستک زنان اندر نما

نانم مده آبم مده آسایش و خوابم مده / ای تشنگی عشق تو صد همچو ما را خونبها


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 6 | تگ ها : اشعار مولانا
دوشنبه 4 مرداد 1395
|
 

هر که را بینی یکی جامه درست

هر که را بینی یکی جامه درست /  دان که او آنرا به صبر و کسب جست

هر که را بینی برهنه بینوا  /  هست بر بیصبری او آن گوا

هر که مستوحش بود پر غصه جان / کرده باشد با دغایی اقتران


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 9 | تگ ها : اشعار مولانا
دوشنبه 4 مرداد 1395
|
 

تا گواهی داده باشد هدیه ها

تا گواهی داده باشد هدیه ها / بر محبت های مضمر در خفا

ز آنکه احسان های ظاهر شاهدند / بر محبت های سر ای ارجمند


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 5 | تگ ها : اشعار مولانا
دوشنبه 4 مرداد 1395
|
 

این سخا شاخی است از سرو بهشت

این سخا شاخی است از سرو بهشت/ وای او کز کف چنین سروی بهشت

موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 7 | تگ ها : اشعار مولانا
دوشنبه 4 مرداد 1395
|
 

قطره ای علم است اندر جان من

قطره ای علم است اندر جان من / وارهانش از هوا وز خاک تن
ای خدا ای فضل تو حاجت روا / با تو یاد هیچکس نبود روا
قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش / متصل گردان به دریاهای خویش
اینقدر ارشاد تو بخشیده ای / تا بدین بس عیب ما پوشیده ای

موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 9 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 5 مرداد 1395
|
 

شهوت دنیا مثال گلخن است

شهوت دنیا مثال گلخن است / که ازو حمام تقوا روشن است

لیک قسم متقی زین تون صفاست / زانکه در گرمابه است و در نقاست

آنکه گوید مال گردآورده ام / چیست یعنی چرک  چندین برده ام


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 6 | تگ ها : اشعار مولانا
پنجشنبه 7 مرداد 1395
|
 

چندان دعا کن در نهان چندان بنال اندر شبان

چندان دعا کن در نهان چندان بنال اندر شبان / کز گنبد هفت آسمان در گوش تو آید صدا

بانگ شعیب و ناله اش وان اشک همچون ژاله اش / چون شد زحد از آسمان آمد سحرگاهش ندا

گر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزیدمت / فردوس خواهی دادمت خامش رها کن این دعا

گفتا نه این خواهم نه آن دیدار حق خواهم عیان / گر هفت بحر آتش شود من در روم


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 3 | تگ ها : اشعار مولانا
پنجشنبه 7 مرداد 1395
|
 

این دراز و کوتهی مر جسم راست

این دراز و کوتهی مر جسم راست / چه دراز و کوته آنجا که خداست

چون خدا مر جسم را تبدیل کرد / رفتنش بی فرسخ و بی میل کرد

صد امید است این زمان بردار گام / عاشقانه ای فتی خل الکلام

گر چه پیله چشم بر هم میزنی / در سفینه خفته ای ره می کنی


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 5 | تگ ها : اشعار مولانا
پنجشنبه 7 مرداد 1395
|
 

کاشکی هستی زبانی داشتی

کاشکی هستی زبانی داشتی / تا ز هستان پرده‌ها برداشتی

گفت ای عنقای حق جان را مطاف / شکر که بازآمدی زان کوه قاف

ای اسرافیل قیامت گاه عشق / ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق

غیر هفتاد و دو ملت کیش او / تخت شاهان تخته بندی پیش او

مطرب عشق این زند وقت سماع / بندگی بند و خداوندی صداع

پس چه باشد عشق دریای عدم / در شکسته عقل را آنجا قدم

هر چه گویی ای دم هستی از آن / پردهٔ دیگر برو بستی بدان

آفت ادراک آن قالست و حال / خون بخون شستن محالست و محال

چون ز راز و ناز او گوید زبان / یا جمیل الستر خواند آسمان

ستر چه در پشم و پنبه آذرست / تا همی‌پوشیش او پیداترست

چون بکوشم تا سرش پنهان کنم  / سر بر آرد چون علم کاینک منم

بی تفکر پیش هر داننده هست / آنک با شوریده شوراننده هست


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 18 | تگ ها : اشعار مولانا
شنبه 9 مرداد 1395
|
 

ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده ام

ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده ام / زان می که در پیمانه ها اندر نگنجد خورده ام

مستم ولی از روی او، غرقم ولی در جوی او/از قند و از گلزار او چون گلشکر پرورده ام

مستم ز خمر من لدن رو محتسب رو غمز کن / مر محتسب را و تو را هم چاشنی آورده ام

ای پادشاه صادقان چون من منافق دیده ای / با زندگانت زنده ام با مردگانت مرده ام

با دلبران و گلرخان چون گلبنان بشکفته ام / با منکران دی صفت همچو خزان افسرده ام

ای نان طلب در من نگر ولله مستم بی خبر / من گرد خنبی گشته من شیره افشرده ام


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 20 | تگ ها : اشعار مولانا
شنبه 9 مرداد 1395
|
 

چون در این دل برق مهر دوست جست

چون در این دل برق مهر دوست جست / اندر آن دل دوستی می دان که هست

عاشقان را شد مدرس حسن دوست / دفتر و درس و سبق شان روی اوست

خامشند و نعره تکرارشان / می رود تا عرش و تخت یارشان

ترس چون مویی نباشد پیش عشق / جماه قربانند اندر کیش عشق


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 20 | تگ ها : اشعار مولانا
شنبه 9 مرداد 1395
|
 

دویی از خود برون کردن یکی دیدم دو عالم را

دویی از خود برون کردن یکی دیدم دو عالم را  / یکی جویم یکی گویم یکی دانم یکی خوانم

نه شرقیم نه غربیم ، نه بریم نه بحریم  / نه ارکان طبیعیم، نه از افلاک گردانم

نه از خاکم نه از بادم نه از آبم نه از آتش / نه از عرشم نه از فرشم نه از کونم نه از کانم

نه از هندم نه از چینم نه از بلغار و سقسینم / نه از ملک عراقینم نه از خاک خراسانم

نه از دنیا نه از عقبی نه از جنت نه از دوزخ / نه از آدم نه از حوا نه از فردوس رضوانم

هو الاول هو الاخر هوالظاهر هوالباطن / بغیر از هو و یا من هو دگر چیزی نمی دانم

(این اشعار منسوب به مولانا است، و به ظن قوی متعلق به وی نیست)


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 23 | تگ ها : اشعار مولانا
يکشنبه 10 مرداد 1395
|
 

ما بفلك بوده ایم یار ملك بوده ایم

ما بفلك بوده ایم یار ملك بوده ایم / باز همانجا رویم جمله كه آن شهر ماست

گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا / بر چه فرود آمدیت بار کنید این چه جاست

حود ز فلك برتریم وز ملك افزون تریم  / زین دو چرا نگذریم منزل ما كبریاست


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 20 | تگ ها : اشعار مولانا
دوشنبه 11 مرداد 1395
|
 

من کسی در ناکسی دریافتم

من کسی در ناکسی دریافتم / پس کسی در ناکسی دربافتم

قافیه اندیشم و دلدار من / گویدم مندیش جز دیدار من

من چه غم دارم که ویرانی بود / زیر ویرانی گنج سلطانی بود

هر ستاره اش خونبهای صد هلال / خون عالم ریختن او را حلال

ما بها و خونبها را یافتیم / جانب جان باختن بشتافتیم


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 22 | تگ ها : اشعار مولانا
دوشنبه 11 مرداد 1395
|
 

قالب از ما هست شد نی ما ازو

قالب از ما هست شد نی ما ازو / باده از ما مست شد نی ما ازو

بر سماع راست هر تن چیر نیست / طعمه هر مرغکی انجیر نیست


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 21 | تگ ها : اشعار مولانا
دوشنبه 11 مرداد 1395
|
 

جمله بی قراریت از طلب قرار توست

جمله بی قراریت از طلب قرار توست / طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت

جمله بی مرادیت از طلب مراد توست / ور نه همه مرادها همچو نثار آیدت


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 28 | تگ ها : اشعار مولانا
دوشنبه 11 مرداد 1395
|
 

درد ما را در جهان درمان مبـادا بی‌شما

درد ما را در جهان درمان مبـادا بی‌شما

مـرگ بادا بی‌شمـا و جان مبادا بی‌شمـا


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 18 | تگ ها : اشعار مولانا
يکشنبه 31 مرداد 1395
|
 

بـوی جـانـی سـوی جـانـم مـی‌رسـد

بـوی جـانـی سـوی جـانـم مـی‌رسـد

بـوی یـار مـهــربـانــم مــی‌رسـدموضوع : اشعار مولانا | بازدید : 19 | تگ ها : اشعار مولانا
دوشنبه 1 شهريور 1395
|
 

یک سینه سخن دارم

یک سینه سخن دارم...
هین شرح دهم یا نه...


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 15 | تگ ها : اشعار مولانا
چهارشنبه 3 شهريور 1395
|
 

و آنکه ما را

و آنکه ما را

غمش از جای ببرده‌ست

کجاست؟


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 13 | تگ ها : اشعار مولانا
پنجشنبه 4 شهريور 1395
|
 

بی تو نه زندگی خوشم

بی تو نه زندگی خوشم
بی‌تو نه مردگی خوشم

سر ز غم تو چون کشم
 بی‌تو به سر نمی‌شودموضوع : اشعار مولانا | بازدید : 15 | تگ ها : اشعار مولانا
پنجشنبه 4 شهريور 1395
|
 

تـو را بـا مـن نـه عـهـدی بـود ز اول

تـو را بـا مـن نـه عـهـدی بـود ز اول

بیـا بـنـشـیـن بگـو آن را چـه کـردیموضوع : اشعار مولانا | بازدید : 5 | تگ ها : اشعار مولانا
دوشنبه 15 شهريور 1395
|
 

خوابم از دیده چنان رفت که هرگز ناید

خوابم از دیده چنان رفت که هرگز ناید

خواب من زهر فراق تو بنوشید و بمرد


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 7 | تگ ها : اشعار مولانا
چهارشنبه 17 شهريور 1395
|
 

ای عـاشـقـان ای عـاشـقـان

ای عـاشـقـان ای عـاشـقـان

آن کـس کـه بینـد روی او

شـوریده گـردد عـقـل او

آشفتـه گـردد خـوی او


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 9 | تگ ها : اشعار مولانا
چهارشنبه 17 شهريور 1395
|
 

من بی‌دل و دستارم

من بی‌دل و دستارم
                        در خانه خمارم

یک سینه سخن دارم
                        هین شرح دهم یا نه؟!


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار مولانا
يکشنبه 21 شهريور 1395
|
 

چون سر کس نیستت، فتنه مکن، دل مبر

چون سر کس نیستت، فتنه مکن، دل مبر

چونک ببـردی دلـی، باز مرانـش ز در


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 10 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 23 شهريور 1395
|
 

گفتی مرا به خنده

گفتی مرا به خنده،
            خوش باد روزگارت
کس بی‌تو خوش نباشد
                 رو قصه‌ی دگر کن


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 5 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 23 شهريور 1395
|
 

مــن آزمــودم مــدتـی

مــن آزمــودم مــدتـی

                             بــی ‌تــو نــدارم لــذتـی ...موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 6 | تگ ها : اشعار مولانا
پنجشنبه 25 شهريور 1395
|
 

گــر نـکـنـی بـر دل مـن رحـمـتـی

گــر نـکـنـی بـر دل مـن رحـمـتـی

وایِ دلــم وایِ دلـــم وا دلـــم


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 7 | تگ ها : اشعار مولانا
شنبه 27 شهريور 1395
|
 

مونس و غمگسار من

مونس و
غمگسار من
بی‌تو به سَر نمی‌شود...


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 6 | تگ ها : اشعار مولانا
چهارشنبه 31 شهريور 1395
|
 

نگفتی تا قیامت با تو جفتم ؟

نگفتی تا قیامت با تو جفتم ؟

کنون با جور جفتی یاد می‌دارموضوع : اشعار مولانا | بازدید : 9 | تگ ها : اشعار مولانا
پنجشنبه 1 مهر 1395
|
 

همه خفتند و منِ دِلشُده را خواب نبرد

همه خفتند و منِ دِلشُده را خواب نبرد
همه شب دیده ی من بر فَلک اِستاره شِمُرد

گَر شُدم خاک رَه عشق مرا خُرد مَببین
آنکه کو به در وصل تو کجا باشد خُردموضوع : اشعار مولانا | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار مولانا
جمعه 2 مهر 1395
|
 

جور کنی وفا بود، درد دهی دوا بود

جور کنی وفا بود، درد دهی دوا بود

لایق تو کجا بود، دیده جان و دید منموضوع : اشعار مولانا | بازدید : 9 | تگ ها : اشعار مولانا
يکشنبه 4 مهر 1395
|
 

این جهان

این جهان
با تو خوش است


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 6 مهر 1395
|
 

ای بی‌نشان بی‌من مرو..

ای بی‌نشان بی‌من مرو..


 


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 7 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 6 مهر 1395
|
 

دانش راهم تویی

دانش راهم تویی
ای راه دان بی‌من مرو....


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 6 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 6 مهر 1395
|
 

مـا بـر در عـشـق حـلـقـه ڪ‍وبـان

مـا بـر در عـشـق حـلـقـه ڪ‍وبـان

تـو قـفـل زده ڪ‍ـلـیـد بـردهموضوع : اشعار مولانا | بازدید : 10 | تگ ها : اشعار مولانا
چهارشنبه 7 مهر 1395
|
 

چون دلت با من نباشد

چون دلت با من نباشد

هم نشینی سود نیست.....


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 7 | تگ ها : اشعار مولانا
يکشنبه 11 مهر 1395
|
 

اندر سر ما همت کاری دگـر است

اندر سر ما همت کاری دگـر است

معشوقه خـوب ما نگاری دگـر است

والله که بـ‌عشق نیز قانـع نشویـم

ما را پس از این خزان بهاری دگر استموضوع : اشعار مولانا | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 13 مهر 1395
|
 

خــراب بـاد وجــودم

خــراب بـاد وجــودم

اگــر بــرای ت‍‍ــو نـیـسـت ...


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 8 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 13 مهر 1395
|
 

ای ز عشقت عالمـی ویـران شده

ای ز عشقت عالمـی ویـران شده

قصد این ویرانه کـردی عاقبت ؟


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 6 | تگ ها : اشعار مولانا
شنبه 17 مهر 1395
|
 

از ما مدزد خویش به بیگانگان مرو

از ما مدزد خویش به بیگانگان مرو

دزدیده سوی غیر نظر می‌کنی مکن


موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 4 | تگ ها : اشعار مولانا
شنبه 17 مهر 1395
|
 

چند گریزی ای قمـر

چند گریزی ای قمـر

هر طرفی ز کوی من ؟موضوع : اشعار مولانا | بازدید : 5 | تگ ها : اشعار مولانا
سه شنبه 20 مهر 1395
|
 

ای دل